Artrys Projekt Dotacje Unijne

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Informujemy, że firma ARTRYS Projekt realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.
 
Wysokość dotacji: 200 000,00 PLN
Wsparcie w formie gotówkowej: 120 000,00 PLN
 
Przedmiotem projektu jest promocja innowacyjnych produktów firmy na rynku norweskim przy wsparciu ZBH w Oslo. Efektem działań promocyjnych ma być wejście spółki na nowy rynek poza unijny oraz dalszy rozwój sprzedaży produktów i usług.
 
Przedmiotem projektu jest promocja innowacyjnych produktów firmy na rynku kanadyjskim przy wsparciu ZBH w Toronto. Efektem działań promocyjnych ma być wejście spółki na nowy rynek poza unijny oraz dalszy rozwój sprzedaży produktów i usług.
 
Informacje o Polskich Mostach Technologicznych są dostępne na stronie PAIH: www.paih.pl
Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach: Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój 2014-2020