Artrys Dystrybucja Komunikacja z akcjonariuszami

Statut spółki Artrys Dystrybucja Roszko, Wierzejski Spółka Komandytowo-Akcyjna (pobierz)
Artrys Dystrybucja Roszko, Wierzejski S.K.A.
ul. Polna 25e
05-816 Opacz-Kolonia


NIP: 534 26484 22
REGON: 521400331


Wysokość kapitału zakładowego Artrys Dystrybucja Roszko, Wierzejski S.K.A.: 50.000,00 PLN, kapitał zakładowy w całości wpłacony
Nr KRS 0000957321 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Prowadzenie rejestru akcjonariuszy przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A.
Informujemy, że w związku z obowiązkiem nałożonym na Spółkę na podstawie art. 1 pkt 8 ustawy o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2019 poz. 1798) Spółka w dniu 28.02.2022r. zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Domem Maklerskim Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274307, NIP: 1070006735, REGON: 140871261, kapitał zakładowy w wysokości 1.400.000,00 zł, w całości wpłacony.